Friday, September 2, 2011

Two Friends

Two Friends

Little John was thin and boney;
His fat friend had a name Tony ||1||

Once both were gone in the woods;
They had school bags without any food ||2||

Tony feels hungry in the after noon;
John said I'll get the food very soon ||3||

John climbs on a Mango tree as he saw;
a watchman came while plucking up mangoes raw ||4||

John jumped down and ran away fast;
Watchman caught Tony at the last ||5||

- Pashanbhed (Stone breaker)
07/05/2011
4:15AM


"अर्रर्रर्रर्र... हे काय मराठी संस्थळावर चक्क विंग्रजी कविता. संपादक महोदय, काय चाललेय हे! लगेच उडवा तिला अन त्या मुर्ख पाषाणभेदाला समज द्या जरा."

अरे हो... हो... जरा माझे काही ऐकाल काय?
अहो, सहज म्हणून मी Two Friends लिहीली. पण मला ती येथे टाकता आली नाही. म्हणून मी खालील प्रमाणे तीचा मराठी अनूवाद केला अन ती कविताही खाली देत आहे. आता झाले ना समाधान!

दोन मित्र

छोटा जॉन बारीक अन हाडकूळा होता;
त्याचा मित्र मात्र टोनी जाडजूड होता ||१||

एकदा ते दोघे जंगलात गेले;
शाळेच्या पिशवीत रिकामे डबे नेले ! ||२||

खुप भुक लागली दुपारी टोनीला;
जॉन म्हणाला मी शोधतो काहीतरी खायला ||३||

जॉन एका आंब्याच्या झाडावर चढला;
कैर्‍या तोडत असतांना रखवालदार आला ||४||

जॉनने मारली खाली उडी अन पळून गेला;
रखवालदारच्या ताब्यात मात्र बिचारा टोनी आला ||५||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
०७/०५/२०११
सकाळी ५:२७

No comments: