Sunday, September 4, 2011

मी बत्तासा गोल गोल

मी बत्तासा गोल गोल

तो:
नको भांडण तंटा नको त्या बारा भानगडी
नको झगडा करू अन नको कोणती लफडी
गुण्यागोविंदानं राहू आपण दोघे
मी बत्तासा गोल गोल अन तू माझी गोड रेवडी ||धृ||

तो:
लक्ष्मी आहे तू ग माझी अन नारायण मी ग तूझा
शोभणारा जोडा आपला नाही संशय कसला त्याचा
सारं गाव बोलेल ही फार गुणी आहे जोडी
गुण्यागोविंदानं राहू आपण दोघे
मी बत्तासा गोल गोल अन तू माझी गोड रेवडी ||१||

ती:
राग हो कसला प्रेम हे आहे माझे तुमच्यावर
तुमची मी अन माझे तुम्ही झाले लग्न झाल्यावर
उगाच नका राग कसला धरू आता तुम्ही मनी
गुण्यागोविंदानं राहू आपण दोघे
तुम्ही बत्तासा गोल गोल अन मी तुमची गोड रेवडी ||२||

तो:
वागू नको आता बेगडी; ये ग थोडं लाडीगोडी
करू थोड्या तडजोडी; लग्नाची पडली बेडी
नवरा बायको दोघं ओढू या संसाराची गाडी
गुण्यागोविंदानं राहू आपण दोघे
मी बत्तासा गोल गोल अन तू माझी गोड रेवडी ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२९/०५/२०११

No comments: