Sunday, January 9, 2022

मायेचे वस्त्र जिर्ण झाले विरले फाटले

मायेचे वस्त्र जिर्ण झाले विरले फाटले
अजूनी होते हवे ते परी न आता उरले

उबदार किती ते वाटे गारठ्यामधे
लेवून अंगी जणू चिलखत ते भासे
कितीही संकटे आली जरी
घाव वर्मी ते सोसतसे

किती निगूतीने वस्त्र निर्माण केले
उभे आडवे धागे प्रेमादराने गुंफले 
शिलाई नाजूक टाके अचूक
रंग तयाचे भरदार असले 

या वस्त्राची मजबूत न तुटणारी विण
कुणी न विणकर आता न विणणार
भक्कम हाती नक्षीचा ठसा कोरला
पुन्हा कधी न उमटे

आधार होता किती नाही म्हटले तरी
आठव तयाची राहील कायमची उरी 
न मिळणार कधी मायेचे पांघरूण 
ते कठोर काळाने हिरावले

माझे बाबा देवाघरी गेले

- पाषाणभेद
०९/०१/२०२२

No comments: