Monday, March 11, 2019

आमचा दुष्काळ

आताशा साला पाऊस बरोबर सुरू होतो
उगाचच आपला टँकरचा हप्ता चुकतो.
या वर्षीदेखील पाऊस वेळेवर सुरू होईल.
चार्‍यासाठी अनुदान, दुष्काळी मदत,
दुष्काळग्रस्त भागाला भेटीची बिले
हे सारे बंद होईल;
अन वरकमाईदेखील चुकेल
इतरांचा पाण्याचा दुष्काळ संपेल
पण आमचा पैशांचा दुष्काळ आता सुरू होईल.
पावसा, का रे बाबा तू वेळेवर येतोस
अन आम्हाला दुष्काळात लोटतोस?

No comments: