Sunday, October 16, 2011

आज मी जरी का नसलो येथे

जरी का नसलो येथे

आज मी जरी का नसलो येथे
आठवणीत मी असणार आहे
लिखाणात मी नसेना कोठे
काव्यात मी असणार आहे ||धृ||

कोठून आलो कोठे निघालो?
कोठे थांबून कोठे गेलो?
थांग या सार्‍याचा कधी
मला लागलाच नाही ||१||

अवचीत न जाणो का कधी
भेट आपली झाली होती
ओळखीचे वाटेन जेव्हा
लकेर एक येईल कानी ||२||

मला न उरली काही
आसक्ती आज कसली
तोडूनी बांध सारे
सागरा मिळाले सरितेचे पाणी ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
११/१०/२०११

No comments: