Monday, September 5, 2011

दिसभर उन्हातान्हात

दिसभर उन्हातान्हात

दिसभर उन्हातान्हात
तोड केली जंगलाची
बाभळीचा काटा रुतला
धार काढली रक्ताची

जीव जगवला खावून
कोरडी भाकरी चटणी
तहान भागवाया
आहे ओढ्याचे पाणी

साता महिन्यांची
घरधनीन पोटूशी
तिला कसं आनू संगती?
ती तर पोटाने उपाशी

मोळी वाळल्या लाकडांची
जाईल का विकून?
तेल मिठ मिरची आणायाला
पैसं मिळलं का त्यातून?

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
०६/०६/२०११

No comments: