Friday, April 8, 2011

आयटम साँग: तुन तुन तुन तुन तुन ताना ना..ना..ना...ना..ना

आयटम साँग: तुन तुन तुन तुन तुन ताना ना..ना..ना...ना..ना

हं..अं..अं..अं..अं..अं..अं..
तुन तुन तुन तुन तुन ताना ना..ना..ना...ना..ना
माझ्याबरोबर तुम्ही गाणं म्हणा
कंबर हलवूनी एकसाथ गाणं गाना
गाण्याच्या नशेमध्ये सारे चिंग व्हाना
तुन तुन तुन तुन तुन ताना ना..ना..ना...ना..ना ||धृ||

मासोळी ज्वानी माझी चमचम करी
पाण्यात पडले पोहते तेजधारेतूनी
राणी मी तुमची तुम्ही माझे राणा
तुन तुन तुन तुन तुन ताना ना..ना..ना...ना..ना ||१||

मी राणी हुकूमाची तुम्ही सारे गुलाम
एक मारी ठुमका, करी दुनीया सलाम
पत्ते हाती धरता आता उतारी सोडाना
तुन तुन तुन तुन तुन ताना ना..ना..ना...ना..ना ||२||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
११/०९/२०१०

No comments: