Wednesday, June 23, 2010

युगलगीत : ही धुंद पावसाळी हवा

युगलगीत: ही धुंद पावसाळी हवा

मंडळी, काव्यातील ओळीचा शेवटच्या शब्दाने पुन्हा नविन ओळ सुरू होणारी हे काव्य आहे. एक नवा प्रयत्न केला आहे. आस्वाद घ्या.

ती: ही धुंद पावसाळी हवा
तो: हवा हवासा गारवा
ती: गारव्यात तनू ही धुंद
तो: धुंदीत रंगला खेळ नवा
दोघे: ही धुंद पावसाळी हवा.... ||धृ||

तो: स्वप्नांच्या वाटेने चालतांना
ती: चालतांना स्पर्शून घेना
तो: घेवून कवेत साजणीला
ती: साजणीचा लाजूनी चुर मरवा
दोघे: ही धुंद पावसाळी हवा....||१||

ती: रात्र अशी ही सुखावणारी
तो: सुखावून मने तृप्त झाली
ती: होवोनी एकरूप मिलनाने
तो: मिलनास साक्षी चांदवा
दोघे: ही धुंद पावसाळी हवा....||२||


दोघे: ही धुंद पावसाळी हवा
दोघे: हवा हवासा गारवा

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
११/०६/२०१०

No comments: