Sunday, May 23, 2010

न्हाउन ओले केस घेवून

न्हाउन ओले केस घेवून


न्हाउन ओले केस घेवून
का सतावीतेस तू मला
हसवणूक बरी जमते तूला
ओले ते केस झटकून ||धृ||

प्रात:समयी दृष्य दिसे
मनावरती फिरते पिसे
हलकेच उडे मनपाखरू
पिसारा फिरता अंगावरून

न्हाउन ओले केस घेवून ||१||

कांता तू ग आहेस सुंदर
समयी असल्या कसला अव्हेर
वेळ कसला कसा जातसे
ओल्या त्या केसात गुरफटून

न्हाउन ओले केस घेवून ||२||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२३/०५/२०१०

No comments: