Saturday, May 29, 2010

त्याचे तिचे प्रश्नोत्तरे

त्याचे तिचे प्रश्नोत्तरे
सिच्यूएशन: हिरो हिरवीनीची छेडाछेडी
चाल: थोडीशी सवाल जबाबासारखी

तो:
गोरा गोरा रंग अंगी चोळीही तंग
पदर कमरेला विळखा घाली
असती आपल्यातच दंग
चाल तुझी मोरावानी
हरणापरी चपळ अंग
कुठं जाशी कुठून येशी
सांग सांग सांग पोरी
सांग सांग सांग

ती:
गोरा गोरा रंग माझा नाही गर्वाने धुंद
शिंप्याची चुक झाली
केली चोळी त्याने तंग
मोर हरणावानी चाल चपळ
न्हाई तुझ्यागत फोपशी अंग
नसत्या चौकशा करू नगं
लांब लांब लांब हो पोरा
लांब लांब लांब

तो:
कवळी कवळी काकडी पाहिली
कच्ची तोडावी का नको
पिकली तर जास्त चांगली
पर त्यात वेळ दवडाया नको
कोनतं फळ झाडाचं खरं
आसतं तोडायला बरं
सांग सांग सांग पोरी
सांग सांग सांग

ती:
फळ झाडाचं मुल आसतं
त्याचं त्याला प्यारं
कच्च अन पिकलेलं
काय भलं काय बुरं
जे बी फळ मिळतंया
आनंदानं खावून घे तू रं
जान जान जान पोरा
जान जान जान

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२९/०५/२०१०

No comments: